• CÔNG TY PHÚC THỊNH NIÊM YẾT HƠN 3 TRIỆU CỔ PHIẾU...
  • ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
  • TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ 32 TỶ
icon_phone (+84)28 38 116 823